Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Drukuj

UMOWA O NAUKĘ

Zawarta pomiędzy Fundacją Wspierania Edukacji "Tonika", ul Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra, KRS: 0000755639, NIP: 9291970362, REGON: 381681401, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sebastiana Tomczyka,

zwaną dalej Studium Muzycznym Tonika

a opiekunem prawnym / pełnoletnim Uczniem

§ 1

 1. Umowa zawierana jest od dnia przeprowadzenia pierwszej lekcji na czas nieokreślony.

 2. Umowę można rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wypełniając zakładkę Rezygnacja.

 3. Jeśli nie uda się nam ustalić planu zajęć, do momentu pierwszej lekcji, bez żadnych konsekwencji oraz bez okresu wypowiedzenia można zrezygnować wypełniając zakładkę Rezygnacja.

§ 2

 1. Osoba wypełniająca formularz Zapisy oświadcza, że jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych jak również, że wypełnia formularz w swoim imieniu lub jako opiekun niepełnoletniego Ucznia, a dane, które podaje są prawdziwe.

 2. Opiekun niepełnoletniego Ucznia, oświadcza jest przedstawicielem ustawowym Ucznia, Uczeń pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Ucznia w drodze na lekcję oraz w drodze powrotnej.

§ 3

 1. Studium Muzyczne Tonika nie prowadzi zajęć w dni ustawowo wolne, wakacje, ferie, przerwy świąteczne. Kalendarz roku szkolnego.

 2. Dopuszczamy możliwość odbywania zajęć w dni wymienione w pkt.1 za zgodą opiekuna prawnego / dorosłego Ucznia oraz nauczyciela.

 3. Pkt.1 nie obowiązuje wobec zajęć grupowych, które mają ustalony swój własny kalendarz spotkań podany na stronie internetowej.

 4. Studium Muzyczne TONIKA zobowiązuje się do realizacji indywidualnego programu nauczania oraz otoczenia ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą.

§ 4

 1. Faktura obejmująca okres bieżącego miesiąca wystawiana jest na jego koniec (z dołu) i umieszczana w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu do strony.

 2. Informacja o kwocie, terminie płatności i nr konta wysyłana jest na podany podczas zapisów email. 

 3. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studium Muzycznego TONIKA.

 4. Za zajęcia, na których ucznia nie było, pobierana jest pełna opłata, bez względu na przyczynę nieobecności. Nie odrabiamy zajęć.

 5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie ONLINE, w dniu i godzinie zgodnej z ustalonym wcześniej z nauczycielem planem zajęć.

 6. Za zajęcia, które nie odbędą się ze względu na nieobecność nauczyciela, nie będzie pobierana opłata.

 7. W przypadku, gdy do 20 dnia kolejnego miesiąca zaległa opłata nie zostanie uregulowana, nastąpi zawieszenie zajęć do czasu opłacenia zaległości.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2021 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry