Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie


Nie pamiętam hasła

Drukuj

REGULAMIN

Niepublicznej Placówki Wychowania Pozaszkolnego

„Studium Muzyczne Tonika”

w Zielonej Górze

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego „Studium Muzyczne Tonika” w Zielonej Górze prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia), zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Rodzice / Opiekunowie prawni, zapisując dzieci na zajęcia akceptują Regulamin.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.studiumtonika.pl/regulaminy.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości publicznej.

 5. Kalendarz zawierający szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych oraz ferii znajduje się na stronie internetowej placówki https://www.studiumtonika.pl/Kalendarz-roku-szkolnego.

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, aktywnego udziału w lekcjach, wypełniania poleceń nauczyciela, a w szczególności ćwiczenia w domu zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.

 2. Uczniowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, a także o mienie placówki. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia placówki, uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego instrumentu bądź sprzętu.

 3. W przypadku zaistnienia nieporozumień z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczeń lub jego opiekun ma prawo zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki, który podejmie kroki zmierzające do poprawy sytuacji.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele zobowiązani są do przygotowania zajęć, punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz otaczania uczniów opieką w trakcie zajęć.

 2. Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami uczniów i, w miarę możliwości, przekazują rodzicom ucznia niezbędne wskazówki metodyczne.

 3. Nauczyciele mają prawo do udziału w szkoleniach i innych spotkaniach wspierających ich pracę.

 4. Nauczyciele nie pełnią obowiązków administracyjnych – obowiązki dotyczące płatności, zapisów i rezygnacji wypełnia biuro STUDIUM MUZYCZNEGO TONIKA.

§ 4

OPŁATY

 1. Wysokość opłat za zajęcia uzależniona jest od wyboru wariantu nauki.
 2. Cenniki zajęć znajdują się na stronie internetowej placówki https://www.studiumtonika.pl/cennik.
 3. Do momentu ustalenia terminu pierwszej lekcji z nauczycielem nie naliczamy żadnych opłat.
 4. Jeśli pierwsza lekcja została umówiona, a uczeń nie przyjdzie i nie powiadomi o swojej nieobecności nauczyciela, naliczamy opłatę.
 5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach pobierana jest pełna odpłatność, bez możliwości odrobienia zajęć.
 6. W przypadku kwarantanny, przeziębienia innych zdarzeń, które uniemożliwiają przeprowadzenie indywidualnych zajęć stacjonarnych, przechodzimy na zajęcia w trybie ONLINE, zgodnie z planem zajęć (należy wcześniej powiadomić nauczyciela w celu omówienia spraw technicznych). Osoby, które nie wyrażą zgody na zajęcia ONLINE, będą miały naliczaną pełną odpłatność - jak za nieobecność na zajęciach.
 7. Opłaty miesięczne są zależne od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 8. W przypadku nieobecności nauczyciela placówka zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, bądź przełożenia zajęć na inny dogodny termin. W przypadku trudności z ustaleniem terminu odrobienia zajęć w ciągu bieżącego miesiąca, placówka odliczy go od płatności za kolejny miesiąc lub zwróci pełen koszt lekcji jeśli nieobecność nastąpi w ostatnim miesiącu roku szkolnego lub w okresie wypowiedzenia.
 9. Na początku każdego miesiąca Rodzice / Opiekunowie otrzymują informację o opłacie za bieżący miesiąc w formie mailowej, na adres podany w czasie zapisów.
 10. Informacja o opłacie zamieszczana jest automatycznie w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu do naszej strony https://www.studiumtonika.pl.
 11. Opłaty należy wnosić do 20 dnia bieżącego miesiąca.
 12. Nieodebranie informacji o opłacie nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w terminie.
 13. W przypadku nie wywiązywania się przez Rodziców / Opiekunów z obowiązku płatności lub opóźnień w opłatach powyżej 10 dni, uczeń może zostać zostać zawieszony do dnia opłacenia zaległości.
 14. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe zgodnie z instrukcją podaną w mailu.
 15. Faktury wystawiane będą wyłącznie na żądanie, z godnie z terminami określonymi w prawie podatkowym.

§ 5

REZYGNACJA

 1. Do momentu ustalenia terminu pierwszej lekcji można zrezygnować bez okresu wypowiedzenia.

 2. W pozostałych przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony od dnia złożenia rezygnacji.

 3. Rezygnacja z zajęć odbywa się poprzez formularz podany na https://www.studiumtonika.pl/rezygnacja (konieczne zalogowanie).

§ 6

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do biura STUDIUM MUZYCZNEGO TONIKA bok@studiumtonika.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika", ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra..

 2. Rodzic / Opiekun prawny uczestnika zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FUNDACJĘ TONIKA dla celów związanych z organizacją zajęć.

 3. Rodzic / Opiekun prawny ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

 4. Z Polityką prywatności można zapoznać się pod adresem https://www.studiumtonika.pl/polityka-prywatnosci

§ 8

ZDARZENIA LOSOWE

 1. W przypadkach zdarzeń losowych dotyczących ucznia, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu uczęszczanie na zajęcia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z biurem STUDIUM MUZYCZNEGO TONIKA.

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2024 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry